Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Xếp hạng tuyển sinh lớp 10/2013 Nghêk An

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Đồng (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:44' 16-07-2013
Dung lượng: 187.6 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
B¶ng s¾p xÕp vÞ thø c¸c huyÖn qua kú thi TSTHPT 2013 - Toµn tØnh
"(Theo trung b×nh tæng ®iÓm víi v¨n, to¸n hÖ sè 2, Ngo¹i ng÷ hÖ sè 1)"
(Sè häc sinh tham gia tÝnh lµ sè häc sinh dù thi)
TT Phßng GD&§T STSDT STSKL §iÓm < 15 15<= ®iÓm < 25 25<= ®iÓm <35 §iÓm >=35 §iÓm 0 §iÓm 10 §iÓm TB
TS Tû lÖ TS Tû lÖ TS Tû lÖ TS Tû lÖ
1 TP Vinh 2966 1 174 5.87 618 20.84 1234 41.60 940 31.69 1 66 29.75
2 §« L­¬ng 2457 0 118 4.80 540 21.98 1158 47.13 641 26.09 0 9 29.37
3 Cöa Lß 612 0 46 7.52 181 29.58 266 43.46 119 19.44 0 5 27.43
4 Yªn Thµnh 3439 0 279 8.11 1218 35.42 1454 42.28 488 14.19 1 10 26.23
5 DiÔn Ch©u 3680 1 403 10.95 1063 28.89 1687 45.84 527 14.32 6 22 26.18
6 Nghi Léc 2185 0 148 6.77 842 38.54 975 44.62 220 10.07 0 5 25.71
7 Quúnh L­u 4190 2 450 10.74 1519 36.25 1699 40.55 522 12.46 7 17 25.26
8 H­ng Nguyªn 1386 0 135 9.74 535 38.60 540 38.96 176 12.70 0 5 25.25
9 Th¸i Hßa 778 2 121 15.55 256 32.90 276 35.48 125 16.07 2 5 25.06
10 T©n Kú 1725 0 193 11.19 803 46.55 599 34.72 130 7.54 2 6 23.72
11 Anh S¬n 1284 1 207 16.12 491 38.24 468 36.45 118 9.19 0 2 23.69
12 Nam §µn 2013 0 402 19.97 710 35.27 710 35.27 191 9.49 7 2 23.16
13 NghÜa §µn 1383 0 217 15.69 625 45.19 434 31.38 107 7.74 0 2 22.95
14 Thanh Ch­¬ng 3233 0 748 23.14 1180 36.50 1053 32.57 252 7.79 7 5 22.39
15 Qu× Hîp 1300 0 540 41.54 468 36.00 240 18.46 52 4.00 12 6 18.15
16 Con Cu«ng 609 0 249 40.89 240 39.41 95 15.60 25 4.11 2 1 18.01
17 Qu× Ch©u 562 0 292 51.96 208 37.01 57 10.14 5 0.89 1 0 15.45
18 T­¬ng D­¬ng 710 0 509 71.69 139 19.58 54 7.61 8 1.13 4 0 12.22
19 QuÕ Phong 605 0 456 75.37 114 18.84 30 4.96 5 0.83 1 0 11.76
20 Kú S¬n 902 0 752 83.37 118 13.08 29 3.22 3 0.33 40 0 9.47
Tæng céng 36019 7 6439 17.88 11868 32.95 13058 36.25 4654 12.92 93 168 24.15
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓